Právní upozornění
Subjekt odpovědný za vedení těchto webových stránek

V souladu s povinností informovat stanovenou zákonem 34/2002 z 11. července o službách informační společnosti a elektronickém obchodu (LSSICE) vás informujeme, že tuto webovou stránku vlastní:
Název společnosti: C.I.F (DIČ).:
Adresa sídla:
E-Mail: [email protected]
Názvy domén: visasvietnam.org (dále jen webové stránky)

Záměr

Správce dat zpřístupňuje tento dokument uživatelům, aby vyhověl ustanovením současného zákona vztahujícího se k ochraně údajů, novému regulačnímu rámci zřízenému v souladu s ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "GDPR") a vnitrostátním právním předpisům týkajících se ochrany osobních údajů a také za účelem informování všech uživatelů o zásadách užívání těchto webových stránek.

Všechny osoby, které přistupují na tyto webové stránky, přebírají roli uživatele a souhlasí s přísným dodržováním ustanovení obsažených v tomto dokumentu, jakož i jakýchkoli jiných zákonných ustanovení, která mohou platit.

Správce dat si vyhrazuje právo upravit jakékoli informace, které se mohou objevit na těchto webových stránkách, bez povinnosti uživatele předem informovat nebo jinak obeznamovat s danými podmínkami, neboť samo zveřejnění na webových stránkách je považováno za dostačující.

Odpovědnost

Správce dat je osvobozen od jakékoli odpovědnosti vyplývající z informací zveřejněných na webových stránkách, pokud byla informace pozměněna nebo vložena třetí stranou.

IP adresy

Servery webových stránek budou automaticky schopny detekovat IP adresu a doménové jméno používané uživatelem.
IP adresa je číslo, které je automaticky přiřazeno k počítači, když je připojen k internetu. Všechny tyto informace jsou řádně zaznamenávány v souboru serverové činnosti, který umožňuje následné zpracování dat za účelem získání statistických měření, která umožňují zjistit počet zobrazení stránek, počet návštěv na webových serverech, pořadí návštěv, místo přístupu atd.

Zásady odkazování

Z těchto webových stránek můžete být přesměrováni na obsah webových stránek třetích stran. Vzhledem k tomu, že správce dat nemůže vždy spravovat obsah vložený třetími stranami na jejich webových stránkách, není odpovědný za jejich obsah. Správce dat prohlašuje, že za všech okolností okamžitě odstraní veškerý obsah, který by mohl být v rozporu s národním nebo mezinárodním právem, morálkou nebo veřejným pořádkem, a okamžitě odstraní přesměrování na danou webovou stránku a informuje příslušné orgány o dotyčném obsahu.

Správce dat nenese odpovědnost za uložené informace a obsah, včetně, ale ne výhradně, za obsah fór, chatů, obsah vytvořený tvůrci blogů, obsah komentářů, sociálních sítí či jiných prostředků, které umožňují třetím stranám publikovat obsah nezávisle na správci dat webu. V souladu s ustanoveními článku 11 a 16 nařízení LSSICE je však správce dat k dispozici všem uživatelům, úřadům a donucovacím orgánům při odstraňování nebo případně blokování veškerého obsahu, který by mohl porušit či ovlivnit vnitrostátní nebo mezinárodní právo, práva třetích osob nebo morálku a veřejný pořádek. V případě, že jako uživatel pokládáte obsah na webových stránkách za takový, který může odpovídat výše uvedené klasifikaci, neodkladně prosím kontaktujte správce webových stránek.

Tato webová stránka byla zkontrolována a otestována tak, aby byla zajištěna správná funkce. V zásadě lze fungování garantovat 24 hodin denně, 365 dní v roce. Správce dat však nevylučuje možnost, že určité programové chyby nebo události způsobené vyšší mocí, přírodní katastrofy, stávky nebo podobné události mohou znemožnit přístup na webové stránky.

Data Protection

The Controller is deeply committed to complying with the provisions of current regulations on data protection, and in the context of the new regulatory framework established by virtue of the provisions of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council, of April 27, 2016, regarding the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and the free circulation of these data (hereinafter, the "RGPD"), and the national regulations on the matter protection of personal data.

Likewise, The Responsible informs that it complies with Law 34/2002 of July 11, on Services of the Information Society and Electronic Commerce and will request your consent to the processing of your data for commercial purposes at all times.

Duševní a průmyslové vlastnictví

Webové stránky, včetně, ale ne výhradně, jejich programování, editace, kompilace a nezbytných prvků nutných k fungování, designu, log, textu a/nebo grafiky jsou majetkem správce dat nebo případně správce dat vlastní příslušné licence nebo dostal výslovné povolení k použití od autorů. Veškerý obsah webových stránek je řádně chráněn předpisy o ochraně duševního a průmyslového vlastnictví. Úplná nebo částečná reprodukce, použití, zneužití, distribuce a komercializace mimo zamýšlené použití ve všech případech vyžaduje předchozí písemný souhlas odpovědné osoby. Jakékoli použití, které nebylo dříve povoleno správcem dat bude považováno za závažné porušení autorských práv duševního nebo průmyslového vlastnictví.

Design, loga, text a/nebo grafika, které nepatří poskytovateli a které se mohou objevit na webových stránkách, patří jejich příslušným vlastníkům, kteří zůstávají odpovědní za případné spory, které mohou v souvislosti s nimi vzniknout. Správce dat prohlašuje, že dostal výslovné, předchozí povolení k použití od autorů. Správce dat výslovně povoluje, že třetí strany mohou přímo přesměrovat konkrétní obsah webu a musí jej vždy přesměrovat na domovskou stránku webu správce dat.

Správce údajů uznává odpovídající práva duševního a průmyslového vlastnictví ve prospěch daných vlastníků, zmínka o nich nebo jejich přítomnost na webových stránkách neznamená žádnou existenci právní odpovědnosti správce dat k nim nebo jejich schvalování, sponzorství nebo doporučení.

U všech obrázků, u kterých to dovoluje designový software, jsou uvedeny odkazy na odpovídajícího autora a licenci.

Pokud nás chcete kontaktovat ohledně možného porušení práv duševního nebo průmyslového vlastnictví nebo za účelem komentáře vztahujícího se k obsahu webových stránek, můžete tak učinit prostřednictvím následující e-mailové adresy: [email protected]